Breaking News

ขอเชิญร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ อำเภอดอนเจดีย์ ประจำปี 2560


ขอเชิญร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์
อำเภอดอนเจดีย์ ประจำปี 2560


ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย เป็นวันฉลองการขึ้นปีใหม่ไทยที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับ อำเภอดอนเจดีย์ กำหนดจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560  เวลา 13.30 น.   โดยอัญเชิญพระพุทธรูปนวราชบพิตรและพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำและสักการะไปตามถนนไชยานุภาพและถนนปราบไตรจักร พร้อมทั้งร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป  สรงน้ำพระสงฆ์  พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  และถวายน้ำสรงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
           เทศบาลตำบลดอนเจดีย์  โทร. 035 – 591240 ต่อ 502การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี
91 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035 – 525867, 035 - 525880ขับเคลื่อนโดย Blogger.