Breaking News

ตั้งค่าการป้อนตามคำบอก Dictation & Speech


 Dictation & Speech
ตั้งค่าการป้อนตามคำบอก


**** Sierra OS
It was not removed. It's a tab in Keyboard preferences. And, there is more in Accessibility preferences.===============


เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก ป้อนตามคำบอกและเสียงพูด เปิดการป้อนตามคำบอก จากนั้นเลือกตัวเลือกการป้อนตามคำบอกดังต่อไปนี้
เลือกว่าจะใช้ การป้อนตามคำบอกขั้นสูง หรือไม่
เลือกภาษาและภาษาถิ่นของคุณ ในบางภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ จะมีหลายภาษาถิ่น
เลือกปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดที่คุณจะใช้เพื่อส่งสัญญาณว่าคุณพร้อมจะเริ่มการป้อนตามคำบอกแล้ว 
เลือกไมโครโฟนที่คุณต้องการจากเมนูป๊อบอัพด้านล่างของไอคอนไมโครโฟน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.